بعد از ۱ سال تاخیر، دوباره شروع به ادامه زبان python کردمُ سعی میکنم چیزای جدید رو اینجا هم بنویسم.

برای شروع من از editor eclipse میخوام استفاده کنم، پس برای نصب دستور زیر رو وارد میکنم:

ادامه مطلب